ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCนครนายก

ระหว่าง พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 152 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 149 98.03 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 2 1.32 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 0.66 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 19 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 16 84.21 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 2 10.53 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 5.26 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 25 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 21 84.00 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 4 16.00 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :19-09-2020 02:24:01